Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.02.2022. Viimeisin muutos 18.02.2022.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Stremet Oy

Y-tunnus: 2853869-7

Inkereentie 566

24280 Salo

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Janne Männistö

Sähköposti: janne.mannisto@stremet.fi

Puhelinnumero: +358 44 7739 452

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Stremet Oy käsittelee asiakkaiden ja sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden henkilötietoja täyttääkseen näiden kanssa solmimiensa sopimusten mukaiset velvoitteet. Sopimusten täytäntöön panemiseen perustuvan käsittelyn tarkoituksena on mm.

 • Stremet Oy:n palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen, tuottaminen ja suunnittelu;
 • Stremet Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, ml. tilausten ja laskutuksen hoitaminen; ja
 • Asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän toteuttaminen.

Henkilötietojen käsittely voi perustua saman artiklan nojalla myös sopimusta edeltävien sopimuksen syntymiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Seuraaviin Stremet Oy:n liiketoiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin suoritettava henkilötietojen käsittely on perusteltua rekisteröidyn ja Stremet Oy:n välisen asiallisen yhteyden perusteella ja on siten Stremet Oy:n oikeutetun edun mukaista:

 • Stremet Oy:n liiketoiminnan, palveluiden ja tuotteiden kehittäminen;
 • Liiketoiminnan raportointi ja siihen liittyvät tarpeet;
 • Asiakaspalvelun sekä siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen ja seuranta;
 • Puhelimitse tai postitse tapahtuva taikka työtehtävien perusteella kohdistettu markkinointi; ja
 • Väärinkäytösten estäminen ja selvittäminen, oikeudellisten vaateiden esittäminen tai puolustaminen.

Stremet Oy on velvoitettu säilyttämään joitakin asiakkaan tai sidosryhmään kuuluvan henkilön henkilötietoja noudattaakseen kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin tietojen säilytys perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Seuraaviin tarkoituksiin henkilötietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antamaan suostumukseen perustuen:

 • Uutiskirjeen toimittaminen; ja
 • Verkkosivujen kävijöiden toimintaa seuraavat evästeet.

4. TIETOLÄHTEET JA KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETORYHMÄT

Stremet Oy käsittelee tämän selosteen alaisessa rekisterissä tietoja nykyisistä ja entisistä asiakkaistaan, sidosryhmistä ja niiden edustajista, sekä muista Stremet Oy:n esimerkiksi verkkosivujen kautta tai puhelimitse yhteydessä olleista henkilöistä. Rekisteri sisältää seuraavanlaisia henkilötietoja:

 • Nimi ja yhteystiedot kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä edustetun yhtiön tiedot
 • Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaus- ja maksutiedot, tuotteiden ja palveluiden toimitukseen liittyvät tiedot sekä asiakashistoria
 • Mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä tiedot osapuolten välisestä muusta yhteydenpidosta, ml. verkkosivujen kautta jätetyt yhteydenottopyynnöt
 • Verkkosivuilla vierailevan henkilön IP-osoite, laitetunnus ja evästeet
 • Kaupparekisterin, väestötietojärjestelmän ja muiden rekistereiden tietojen perusteella muodostetut kohdentamistiedot

Tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään tämän asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä muuhun asiointiin liittyvien tapahtumien yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekisteristä tai muusta vastaavasta rekisteristä. Rekisteriin voidaan lisätä myös muiden Stremet Oy:n yhteistyökumppaneiden, kuten vakuutusyhtiön toimittamia tietoja. Verkkosivuilla kävijöistä tietoa kerätään evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

5. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin kohdassa 3 kuvattuihin tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

6. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille tahoille ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa tai rekisteröidyn erillisellä suostumuksella.

Asiakastietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Stremet Oy:n työntekijät, salassapitosopimuksella sidotut ammatinharjoittajat tai yhteistyökumppanin alaiset, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja ml. hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen, sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

8.1 Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus vaatia tiedon oikaisemista

Sinulla on oikeus saada kopio henkilökohtaisista tiedoistasi, joita Stremet Oy:n rekistereihin on tallennettu. Jos tiedoissasi on puutteita tai virheitä, tulee meidän korjata ne viipymättä.

8.2 Oikeus poistaa tiedot ja ”tulla unohdetuksi”

Tietyissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus vaatia Stremet Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Oikeus tunnetaan myös oikeutena tulla unohdetuksi. Sinulla on oikeus saada tietosi poistetuksi, jos käsittely on perustunut suostumukseen, tietoja on käsitelty lain vastaisesti tai tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty.

Tätä oikeutta ei ole, jos tietojen käsittely on Stremet Oy:lle välttämätöntä lakisääteisen velvoitteen hoitamiseksi, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, julkisen vallan käyttämiseksi tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

8.3 Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus rajoittaa tietojesi aktiivista käsittelyä. Voit pyytää käsittelyn rajoittamista esimerkiksi siinä tilanteessa, kun odotat Stremet Oy:ltä vastausta tietojesi oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

8.4 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittelyn perustana ovat yleisen edun mukaiset tehtävät, julkisen vallan käyttäminen tai oikeutetut edut, ja sinulla on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvä syy vastustaa käsittelyä.

Sinulla on myös aina oikeus vastustaa tietojesi käyttöä suoramarkkinointiin.

8.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada Stremet Oy:lle antamasi henkilötiedot meiltä koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle organisaatiolle, jos tietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tapahtuu automaattisesti.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos uskot, että henkilötietojasi käsitellään tietosuojalainsäädännön vastaisesti tai Stremet Oy muutoin toimii vastoin tietosuojavelvoitteitaan. Suomessa toimivaltainen valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto.

9. OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN

Jos haluat käyttää mitä tahansa tietosuojaoikeuksistasi, voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 2 mainittujen yhteystietojen avulla. Kerro viestissäni vähintään se, mitä oikeutta haluat käyttää ja mitä henkilötietoja pyyntösi koskee. Huomaa, että käyttääksesi kaikkia oikeuksiasi meidän on voitava tunnistaa sinut ja varmentaa henkilöllisyytesi luotettavalla tavalla. Tällöin vastaukset toimitetaan postitse kirjattuna kirjeenä ja Posti tarkastaa vastaanottajan henkilöllisyyden.

Lähtökohtaisesti tietosuojaoikeuksien käyttäminen on maksutonta. Kuitenkin, jos rekisteröidyn pyynnöt ovat selvästi perusteettomia tai kohtuuttomia tai jos henkilö tekee niitä toistuvasti, Stremet Oy voi joko kieltäytyä täyttämästä pyyntöä tai veloittaa siitä hallinnollisina kustannuksina 30 euroa.

10. MUUTOKSET SELOSTEESEEN

Stremet Oy varaa oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Päivitetty versio tietosuojaselosteesta julkaistaan aina Stremet Oy:n verkkosivuilla, ja jos muutokset ovat merkittäviä, Stremet Oy ilmoittaa rekisteröidyille muutoksista myös muilla tavoin, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia tai asettamalla tiedotteen verkkosivuilleen.